Loading color scheme

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov spoločnosti: Dekor Trade, s.r.o.
sídlo: Hlavná 1185/26, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO: 44880014
kontaktná osoba: Ing. Annamária Korponay
kontaktné telefónne číslo: +421 905 221 530

Rozsah spracovaných osobných údajov:
Naša spoločnosť vyžaduje a spracováva Vaše osobné údaje v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, v prípade právnickej osoby: obchodný názov, sídlo, IČO, emailová adresa, telefonický kontakt.

Účel spracovania osobných údajov:
Účelom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy v prípade, že si zákazník objedná tovar/službu, ďalej účelom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti za účelom možnosti kontaktovať potenciálneho zákazníka, ktorý uviedol svoje osobné údaje v rozsahu označenom nižšie, prípadne za účelom plnenia si zákonnej povinnosti, ktoré spoločnosti vyplývajú najmä z Občianskeho zákonníka (zákona číslo 40/1964 Zb.), zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon číslo 250/2007 Z.z.) a ďalších zákonov (zákon číslo 102/2014 Z.z., zákon č. 222/2004 Z.z., zákon číslo 431/2002 Z.z.).

Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje:
Vaše poskytnuté údaje postupujeme iba v prípade objednávky tovaru/služby, a to kuriérskej spoločnosti, ktorá tovar doručí, prípadne zmluvnému partnerovi, ktorý poskytne službu na základe osobitnej zmluvy uzavretej s našou spoločnosťou.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

Doba uchovávania osobných údajov:
Poskytnuté údaje uchovávame v prípade spracovania osobných údajov na základe oprávneného záujmu po dobu 6 mesiacov, v prípade plnenia zmluvy po dobu 4 rokov, v prípade plnenia zákonných povinností po dobu 10 rokov.

Ako dotknutú osobu Vás naša spoločnosť informuje o Vašom práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov, o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ako aj o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona číslo 18/2018 Z.z. Súčasne Vás informujeme, že naša spoločnosť nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ako ani profilovanie podľa § 28 zákona číslo 18/2018 Z.z.